Oppdatering VA-utbygging på Ålfjell

Følgende tekst i kursiv er også sendt ut per e-post:

VA-utbygging Ålfjell – Oppdatering

Oslo, 15. oktober 2019.

VA-komitéen ved Lund Larsen og Wennersten hadde den 10. oktober et meget positivt og konstruktivt møte med Bergheim Maskin ved Nils S. Bergheim og Vestre Slidre kommune ved Magne Presthegge. Bergheim er positiv og løsningsorientert.

Avlastningsveien via Vasetfjellvegen er nesten klar. Den «nye» delen skal gruses i neste uke. Rekkverk/autovern i Vasetfjellvegen skal monteres av Mesta, og man håper at denne jobben er ferdig om 3 uker.

Bergheim har til nå konsentrert seg om å få ferdig avlastningsveien. Hans målsetting er at vi skal ha tilgang til hyttene til enhver tid. Det kan dog bli enkelte korte perioder uten fremkommelighet – spesielt på enkelte sideveier.

Arbeidet vil starte nederst der de første 100 meterne av traséen allerede er hugget. Intensjonen er å starte med graving/pigging i uke 42. I løpet av vinteren vil de arbeide seg oppover, og de forventer å arbeide på flere områder samtidig fra februar 2020.

Bergheim vil brøyte veien i det området de arbeider. Han ønsker at vi får et tilbud fra Rognås (som vanlig), pluss avlastningsveien med spesifikasjon, slik at brøyteutgiftene kan deles korrekt mellom Ålfjell Vel og Bergheim/kommunen.

Bergheim ber om anslag over hvor mange som ønsker at de også skal grave stikkledning til den enkelte hytte. Antallet er viktig når det gjelder hvilken pris han kan tilby.

Bergheim og Lund Larsen møtes mandag i uke 42 for å stedfeste Vannlagets ledninger og kummer. Noen hytter ligger relativt tett på traseen, og det kan i en del tilfeller være aktuelt med videofilming/fotografering før det sprenges ved disse. VA-komitéen understreket igjen viktigheten av at arbeidene utføres så skånsomt som mulig.

Bergheims arbeider er fremdeles estimert avsluttet i oktober 2020.

Som dere kan lese ønsker Bergheim Maskin å vite hvor mange som ønsker å benytte seg av deres gravetjenester i forbindelse med fremføring av privat stikkledning fra hovedledning til hyttevegg.

Vi oppfordrer derfor de medlemmene som allerede nå vet at de ønsker dette, om snarest å melde sin interesse ved å fylle ut skjemaet på DENNE siden. Kostnaden per boenhet blir lavere jo flere som ønsker samme entreprenør.

Mer informasjon om Bergheim Maskin finner dere HER.

  • Ledning frem til tomtegrense er inkludert i de totalt kr. 130.000,- per hytte vi skal betale
  • For å unngå store differanser fikk vi kommunen til å gå med på at dette skulle med i anbudet
  • Det er to definisjoner på ledninger:
    • Kommunal hovedledning. Driftes av kommunen og alt vedlikehold er kommunens ansvar
    • Privat fellesledning. Legges som en del av anbudet fra hovedledning frem til tomtegrenser til kommunal standard. Denne ledningen vil ikke driftes av kommunen og vedlikehold/reparasjoner vil måtte bekostes av de som bruker denne ledningen
  • For noen hytteeiere vil hovedledningen gå i tomtegrensen og de vil koble seg direkte på hovedledningen
  • Stikkledninger på egen grunn, som Bergheim Maskin tilbyr seg å legge, vil være thermorør med varme. Disse vil kunne legges mye grunnere og krever derfor mindre inngrep