Informasjon julen 2020

Hvordan oppsummerer man egentlig et så crazy år som 2020?  Det korte svaret er vel at året ble alt annet enn det vi hadde ønsket og håpet. Selv om året ikke ble som planlagt, er det viktig å ta et tilbakeblikk.

2020 tvang oss til å tenke nytt. Til å gjøre endringer. Til å tilpasse oss, justere og være fleksible. Det førte til at vi måtte gjøre ting annerledes enn vi ellers ville ha gjort. I år var vi lenge i tvil om hvordan og om vi fikk gjennomført generalforsamlingen. Ved å tenke nytt og gjøre de korona-tilpassede tiltakene, fikk vi gjennomført et aktivt møte.

Det har gjennom hele 2020 vært utfordringer tilknyttet graving og etablering av vann og avløp (VA) i området vårt. Styret har hatt en aktiv vår og høst i forbindelse med dette, og vi har til tider «revet av oss håret» av oppgitthet – men selv om det ikke har gått like fort som vi har ønsket, går det stadig fremover.

Dessverre er VA-prosjektet blitt veldig forsinket. Ifølge kontrakten med entreprenøren skulle traséene vært ferdig lagt i oktober. Korona-situasjonen, pluss noen praktiske utfordringer, har skapt problemer, men Bergheim forventer å avslutte gravearbeidene i desember. Deretter gjenstår legging av rør fra tomtegrense til hyttevegg. Tidspunkt for dette avtales med Bergheim for de av hytteeierne som skal benytte ham til dette arbeidet. De andre forholder seg til sine entreprenører.

Installasjon av pumpestasjon i sving 7 samt høydebasseng var ikke med i anbudet; det er kommunens ansvar. Det ble opprinnelig indikert at disse ville være leveringsklare i løpet av høsten. På grunn av økt etterspørsel og kapasitetsproblemer hos leverandøren vil pumpestasjon og høydebasseng først bli levert i slutten av april. Det er forventet at de vil være operative i månedsskiftet mai/juni 2021.

Som kjent er strømkapasiteten sprengt i vårt område. Valdres Energi planlegger å legge ny 400V kabel fra bommen og oppover i Ålfjell-lia for å betjene de nye VA-installasjonene og hytteeiere som ønsker å øke kapasiteten. For noen uker siden informerte Valdres Energi hytteeierne som hadde akseptert «strømtilbudet», at legging av ny kabel var utsatt/avlyst på grunn av uenighet med grunneier om gravetillatelse. Styret tok umiddelbart kontakt med partene. VA-anlegget er avhengig av at ny strømkabel legges, og vi ønsker ingen ytterligere forsinkelser. Grunneier/Valdres Energi/Vestre Slidre kommune er i dialog. Ifølge kommunens prosjektleder forventer de at partene blir enige relativt snart, og at strøm er tilgjengelig i tide, slik at anlegget blir operativt som nevnt ovenfor.

Styret mener at vi har klart å løse vei-problematikken tilfredsstillende gjennom 2020, men det skal bli godt snart å se en ende på dette. Ålfjellvegen har til tider vært krevende å kjøre, og styret takker alle for den tålmodighet dere har vist. En ny vinter står foran oss, og vi minner alle på viktigheten av å påse at veien deres er fremkommelig for brøytebilen. Snøtunge trær fører til utfordringer for brøytebilen, så påse at du har fjernet trær og busker som kan være til hinder når snøen tynger dem ned og ut. På generalforsamlingen informerte vi om at nye strøkasser var innkjøpt. Kassene er utplassert og fylt opp med singel. Antall strøkasser er samtidig økt.

Ålfjellvegen har har også vært et tema gjennom 2020. Styret mener at vi, sammen med Vestre Slidre kommune og entreprenør for VA-utbyggingen, har klart å løse vei-problematikken tilfredsstillende gjennom 2020, men det skal bli godt å snart se enden på dette. Ålfjellvegen har til tider vært krevende å kjøre og styret takker alle for tålmodigheten dere har vist. Styret, ved veisjef Aksnes, har gjennomført befaring med Vestre Slidre kommune og Bergheim Maskin og veien er nå tilbakeført til oss. Det kan være enkelte steder veien oppleves som «uferdig». Dette skyldes at entreprenør noen steder har utfordringer med å få «satt veien» pga. mye nedbør. Tilsåing vil kunne først skje til våren.

En ny vinter står foran oss. Vi har videreført brøyteavtalen med Rognås og timekjøring er igjen innført. Skilt er satt opp på bommen. Husk å minne alle som skal bruke veien vår om timekjøringen og fartsgrensen. Vi minner også alle om viktigheten av å påse at private stikkveier er fremkommelig for brøytebilen.  Snøtunge trær fører til utfordringer for brøytebilen. Det ble på generalforsamlingen informert om anskaffelse av nye strøkasser. Alle disse kassene er nå satt på plass og fylt opp. Vi har anskaffet noe flere enn hva vi hadde tidligere.

Av flere ulike årsaker har vi hatt en del utfordringer med bommen. Det siste problemet skyldes at noen med makt har forsøkt, og lyktes med, å åpne bommen. Valdres Installasjon har nå løst dette.

2020 har vært et år da styret har hatt mye å gjøre – mesteparten relatert til VA, strøm og vei. Nå tar vi alle en pause fra dette.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere fra styret i Ålfjell vel!

På vegne av styret

Anita Jansen, styreleder