Generalforsamling 2023

Tid: Lørdag 12. august 2023 kl. 10:30
Sted: Låvin, Brennabu leirskole, Panoramavegen 1019, 2960 Røn

Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamling
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med styreleder
5. Vasetfjellvegen som alternativ adkomstvei
6. Asfaltering av Knippesetvegen
7. Ålfjellvegen
8. Vann og avløp (VA)
9. 400V strømnett
10. Økonomi og likviditet
11. Godkjenning av årsberetning 2022/2023
12. Gjennomgang og godkjenning av resultatregnskap for 2022/2023
13. Forslag til vedtektsendring
14. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2023/2024
15. Valg
16. Tid og sted for neste generalforsamling
17. Eventuelt