Forfatterarkiv: tannlegedahl

Utbedring av Ålfjellvegen

Som de fleste trolig har merket, så er Ålfjellvegen i varierende forfatning. Bergheim har fått oppdraget med å utbedre veien. Han skal skrape og gruse der det er nødvendig på hele Ålfjellveien. Arbeidet startet onsdag ettermiddag. 

Bergheim planlegger å stenge tilførselsveien mellom Vasetfjellvegen og Ålfjellvegen når skraping og grusing er ferdig. 

I denne omgang setter han ikke opp autovern der det er planlagt. Dette fordi underleverandør ikke har kapasitet. I stedet setter han opp store kantstein med prioritet på de skarpeste svingene. 

Pga. en planlagt senere utbedring av grøften mellom 1. og 2. sving, vil dette strekket av veien først bli utbedret etter at grøften er ferdigstilt.

Rognås skal sette ut brøytepinner etter at Bergheim har jobbet med veien. Styret oppfordrer derfor alle hytteeiere om å sette opp sine brøytepinner som markerer egne stikkveier. Husk at det er disse brøytepinnene Rognås forholder seg til når alle veiene skal brøytes!

Dugnad med sti- og løypelaget

Sti- og løypelaget har fått tillatelse av grunneier Færden Wangensten til å rydde gjengrodd vegetasjon langs to stier. Her vil det nok være nødvendig med en større dugnad som vil bli arrangert til våren, men for å komme i gang, vil det bli gjennomført en liten dugnad lørdag 7. november. Vi vil i første omgang konsentrere oss om stien som går fra 10. sving og opp til nordsiden av eksisterende bassenghus. Stien kan vise seg å være nyttig også på ski til vinteren nå som VA-prosjektet kommer inn på der eksisterende oppkjørte skiløype starter/ender.

Praktisk info:

  • Tid: Lørdag 7. november kl. 10
  • Oppmøte: 10. sving / Ålfjellvegen 222
  • Meld gjerne ifra til sti- og løypelaget om du har mulighet til å delta eller har synspunkter og ideer

Strandryddeuka

På oppfordring informeres det om følgende:

Strandryddeuka i Valdres foregår i tidsrommet 14. – 20. september med selve høydepunktet Strandryddedagen lørdag 19. september. På grunn av Covid-19 har Strandryddeuka, som normalt går i mai, blitt utsatt til i september. Tidligere år har vårt fokus i mai vært i lavlandet i Valdres grunnet fremdeles mye snø i fjellet. I år blir det som nevnt i september slik at snøen ikke lenger er et hinder for også å rydde herreløst søppel i fjellet. I Valdres ligger jo mange hytteområder relativt høyt til fjells. Vi vil derfor oppfordre hytteeier og hytteforeninger/vel i Valdres til også å være med på den store dugnaden under Strandryddeuka. Forut for Strandryddeuka vil det bli plassert ut ryddepakker på servicetorget i alle Valdres-kommunene slik at det er mulig å hente ut søppelposer, hansker og vester for dem som ønsker å være med på ryddedugnaden. Under selve Strandryddeuka blir det plassert ut ekstra containere på følgende steder i Valdres som er merket med vår logo Aksjon AQUA – reine vatn i Valdres:

Vang, p-plass Coop Fjellvang
Vestre Slidre, p-plass vest av kommunehuset
Øystre Slidre, ved kommunehuset
Nord-Aurdal, p-plass vest av Shell på Fagernes og bak Amfi Valdres på Leira
Etnedal, p-plass ved YX Bruflat
Sør-Aurdal, p-plass/ bussholdeplass ved ungdomsskolen

Litt om bakgrunnen for prosjektet:

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon og Valdres Natur- og Kulturpark.
Vårt fokus er holdningsendring og handling. Vi tilrettelegger og motiverer for frivillig innsats under Strandryddeuka, samt setter inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner. I 2019 ryddet vi, sammen med frivillige, lag og foreninger, over 12 tonn søppel fra vassdraga i Valdres. I 2020 er vi nå i gang, etter en vår med korona-restriksjoner og setter fokus på Strandryddeuka 14.-20. september, samt etterspør tips fra publikum om ekstra forsøplede områder vi kan rydde opp i. Ta kontakt med friluftsradet@valdres.no om du vet om herreløst avfall som bør ryddes opp i. Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres har mottatt midler fra Miljødirektoratets “Tilskudd til tiltak mot maritim forsøpling” og samarbeider tett med Hold Norge Rent.
Forsøplet område kan også legges inn i ryddeportalen på https://ryddenorge.no/Med vennlig hilsen

Torkjell Haugen
Prosjektkoordinator
Valdres friluftsråd
Tlf: 481 39 722
————————————–
Valdres Natur- og Kulturpark
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes