Informasjon om strømnettet på Ålfjell

Styret i Ålfjell Vel er blitt gjort kjent med at det er begrenset kapasitet i strømnettet i vårt hyttefelt. Et av våre medlemmer har bygget ny hytte, men får ikke tildelt mer kapasitet enn det som ble levert til den gamle hytta som ble bygget for nesten femti år siden.

I løpet av inneværende håper vi at kommunen har fullført utbyggingen av VA-anlegget. Dette vil trolig medføre at mange ønsker å oppgradere hyttene sine. Mange medlemmer har valgt å dele tomtene sine. Dette vil medføre flere nybygg, i tillegg til de 12-14 tomtene som grunneier ønsker å bygge ut øverst i feltet vårt. Alt dette vil kreve en vesentlig oppgradering av kapasiteten i strømnettet.

Valdres Energi har vært litt uklare på hvilke planer de har for Ålfjell-lia. Styret ønsket derfor et møte om saken, og den 2. januar møtte tre av våre medlemmer representanter for Valdres Energi.

Det ble på dette møtet bekreftet at kapasiteten er sprengt og at kapasitetsøkning er avhengig av nye trafoer, inkludert legging av nye høy- og lavspente kabler innen feltet. Etter dette vil det bli tilbud også om 440V spenning. VA-prosjektet krever en ny trafo som vil ligge i 7. sving. Høyspentkabel til denne vil  bli lagt i VA-traseen fra høyspent-trafoen ved bommen. Kabelen legges på 60 cm dybde og minimum 100 cm horisontalt fra VA-rør. Dette forventes utført sommer/høst 2020. Denne trafoen vil også kunne betjene de hyttene som ligger i dette området.

Valdres Energi er av den oppfatning av det vil være behov for ytterligere to eller tre trafoer. Videre vil det være nødvendig å legge nye kabler frem til de hyttene som ønsker oppgradering til 400V.

Det er ikke utarbeidet planer for utbyggingen, men det indikeres at dette kan/bør være på plass i løpet av 2021. Valdres Energi er klare på at de som ønsker å tilkoble seg det nye 400V nettet må betale anleggsbidrag. De har på det nåværende tidspunkt ingen oppfatning av beløp eller hvordan det skal beregnes. De hytteeierne som ønsker oppgradering til 400V må gjøre ombygging av sine el-skap. Hva dette vil medføre av kostnader for den enkelte vil være individuelt, og vi anbefaler at man eventuelt kontakter en elektriker for å få dette vurdert.
For de som er fornøyd med med dagens strømforsyning, og ikke trenger eller ønsker økt kapasitet, blir det ingen forandringer.

All strømleveranse til nybygg og oppgradering vil bli fra det nye 400V-nettet.

Valdres Energi har foreløpig ikke søkt Vestre Slidre kommune om byggetillatelser for utvidelsen av strømnettet.