Informasjon

Bommen
Til tross for at det ble skiftet SIM-kort i juli 2020 og at Valdres Installasjon hadde en grundig service/inspeksjon av bommen i desember, har bommen ikke latt seg åpne ved hjelp av mobiltelefon i lengre perioder i vinter og våres. Vi valgte derfor å skifte SIM-kort igjen. Dette ble  installert for noen uker siden. Bommen har heldigvis fungert normalt etter dette, og vi håper det forsetter slik!

Vann og avløp
Etter vår oppdatering i april, må vi dessverre konstatere at det er blitt ytterligere forsinkelser. Det er produksjonen av pumpehus for 7. sving og høydebasseng som er problemet. Glassfiberprodusenten har store problemer med råstoff og mangel på personell (korona-karantene og utenlandsk arbeidskraft i produksjonen). 
Pumpehus og høydebasseng, inklusive tekniske installasjoner, skulle opprinnelig vært levert i oktober/november 2020. Leverandøren håper nå, hvis man unngår ytterligere forsinkelser, å kunne levere i løpet av juli. Det forventes 3-4 uker for installasjon og testing av anlegget. Vi kan håpe på at anlegget er klart mot slutten av august, men det kan fort bli september før vi har kommunalt vann i krana.

Framføring nytt strømnett 400V til Ålfjell 
Alle hytteiere har nå fått tilbud om å slutte seg til det nye stømnettet som Valdres Energi skal legge opp til Ålfjell i forbindelse med driften av VA-anlegget. Totalt har rundt 39 hytteeiere takket ja så langt, men som Valdres Energi sier – det er plass til flere! 

Tilbud om strøm er gitt til hele området og alt er klart fra Valders Energi sin side (ferdig planlagt og materiell på plass) opp til og med nettstasjonen ved pumpestasjonen. Videre oppover er tillatelser nå på plass, men her gjenstår noe prosjektering. Det er uansett en stund til arbeidet vil komme opp dit, så dette skal være på plass i tide. Styret i Vellet har p.t. ikke fått en konkret dato for når Valdres Energi starter på prosjektet, men de håper det er «snart». 

Valdres Energi jobber nå med å fullføre rørplanen for øvre del. Kontrakten med entreprenøren er utarbeidet. Underlaget er helt ferdig på nedre del av prosjektet, men det står igjen litt arbeid for øvre delen. Dette vil være klart innen kort tid (skrevet den 8. juni). 

Til informasjon så har Olav Warberg gått av med pensjon. Det har derfor blitt brukt en del tid og ressurser internt hos Valdres Energi til å overføre prosjekter til ny prosjektingeniør. For prosjektet på Ålfjell betyr dette at det er Espen Sørlie som tar over stafettpinnen fra Olav. Vi håper på et godt samarbeid med Espen og ønsker han velkommen til prosjektet. Kontaktinformasjon til Espen ligger vedlagt. 

Prosjektingeniør Espen Sørlie
Epost: espen.sorlie@valdresenerginett.no
Tlf: 992 87 112 

Informasjon fra Bergheim Maskin

På vegne av Nils Bergheim, Bergheim Maskin, videreformidles følgende informasjon:

Hei!

Jeg ønsker å komme med noen praktiske opplysninger til hytteeiere i Ålfjell Vel. Som mange trolig har fått med seg er vi i full gang med å legge private stikkledninger. Det vil være til stor hjelp for oss om de som skal bruke oss som entreprenør sender oss en bekreftelse på hvor på hytta de vil ha sin tilkobling. Vi får da samtidig dobbeltsjekket at dere har søkt kommunen om sanitærabonnement. De som eventuelt trenger hjelp med dette kan ta kontakt med meg på 91720180, eller aller helst på ns@bergheim-maskin.no da jeg kan være vanskelig å få tak i på telefonen.
 
De som skal bruke andre entreprenører enn oss til å få lagt den private stikkledningen, vil ikke få mulighet til fysisk å koble seg til anlegget før etter at kommunen har overtatt anlegget. Dette fordi anlegget er vår eiendom og vårt ansvar frem til denne overtagelsen. Kontakt meg gjerne hvis dere likevel ønsker at vi skal gjøre den jobben!

God påske!

Vennlig hilsen
 
Nils S. Bergheim
www.bergheim-maskin.no

Informasjon julen 2020

Hvordan oppsummerer man egentlig et så crazy år som 2020?  Det korte svaret er vel at året ble alt annet enn det vi hadde ønsket og håpet. Selv om året ikke ble som planlagt, er det viktig å ta et tilbakeblikk.

2020 tvang oss til å tenke nytt. Til å gjøre endringer. Til å tilpasse oss, justere og være fleksible. Det førte til at vi måtte gjøre ting annerledes enn vi ellers ville ha gjort. I år var vi lenge i tvil om hvordan og om vi fikk gjennomført generalforsamlingen. Ved å tenke nytt og gjøre de korona-tilpassede tiltakene, fikk vi gjennomført et aktivt møte.

Det har gjennom hele 2020 vært utfordringer tilknyttet graving og etablering av vann og avløp (VA) i området vårt. Styret har hatt en aktiv vår og høst i forbindelse med dette, og vi har til tider «revet av oss håret» av oppgitthet – men selv om det ikke har gått like fort som vi har ønsket, går det stadig fremover.

Dessverre er VA-prosjektet blitt veldig forsinket. Ifølge kontrakten med entreprenøren skulle traséene vært ferdig lagt i oktober. Korona-situasjonen, pluss noen praktiske utfordringer, har skapt problemer, men Bergheim forventer å avslutte gravearbeidene i desember. Deretter gjenstår legging av rør fra tomtegrense til hyttevegg. Tidspunkt for dette avtales med Bergheim for de av hytteeierne som skal benytte ham til dette arbeidet. De andre forholder seg til sine entreprenører.

Installasjon av pumpestasjon i sving 7 samt høydebasseng var ikke med i anbudet; det er kommunens ansvar. Det ble opprinnelig indikert at disse ville være leveringsklare i løpet av høsten. På grunn av økt etterspørsel og kapasitetsproblemer hos leverandøren vil pumpestasjon og høydebasseng først bli levert i slutten av april. Det er forventet at de vil være operative i månedsskiftet mai/juni 2021.

Som kjent er strømkapasiteten sprengt i vårt område. Valdres Energi planlegger å legge ny 400V kabel fra bommen og oppover i Ålfjell-lia for å betjene de nye VA-installasjonene og hytteeiere som ønsker å øke kapasiteten. For noen uker siden informerte Valdres Energi hytteeierne som hadde akseptert «strømtilbudet», at legging av ny kabel var utsatt/avlyst på grunn av uenighet med grunneier om gravetillatelse. Styret tok umiddelbart kontakt med partene. VA-anlegget er avhengig av at ny strømkabel legges, og vi ønsker ingen ytterligere forsinkelser. Grunneier/Valdres Energi/Vestre Slidre kommune er i dialog. Ifølge kommunens prosjektleder forventer de at partene blir enige relativt snart, og at strøm er tilgjengelig i tide, slik at anlegget blir operativt som nevnt ovenfor.

Styret mener at vi har klart å løse vei-problematikken tilfredsstillende gjennom 2020, men det skal bli godt snart å se en ende på dette. Ålfjellvegen har til tider vært krevende å kjøre, og styret takker alle for den tålmodighet dere har vist. En ny vinter står foran oss, og vi minner alle på viktigheten av å påse at veien deres er fremkommelig for brøytebilen. Snøtunge trær fører til utfordringer for brøytebilen, så påse at du har fjernet trær og busker som kan være til hinder når snøen tynger dem ned og ut. På generalforsamlingen informerte vi om at nye strøkasser var innkjøpt. Kassene er utplassert og fylt opp med singel. Antall strøkasser er samtidig økt.

Ålfjellvegen har har også vært et tema gjennom 2020. Styret mener at vi, sammen med Vestre Slidre kommune og entreprenør for VA-utbyggingen, har klart å løse vei-problematikken tilfredsstillende gjennom 2020, men det skal bli godt å snart se enden på dette. Ålfjellvegen har til tider vært krevende å kjøre og styret takker alle for tålmodigheten dere har vist. Styret, ved veisjef Aksnes, har gjennomført befaring med Vestre Slidre kommune og Bergheim Maskin og veien er nå tilbakeført til oss. Det kan være enkelte steder veien oppleves som «uferdig». Dette skyldes at entreprenør noen steder har utfordringer med å få «satt veien» pga. mye nedbør. Tilsåing vil kunne først skje til våren.

En ny vinter står foran oss. Vi har videreført brøyteavtalen med Rognås og timekjøring er igjen innført. Skilt er satt opp på bommen. Husk å minne alle som skal bruke veien vår om timekjøringen og fartsgrensen. Vi minner også alle om viktigheten av å påse at private stikkveier er fremkommelig for brøytebilen.  Snøtunge trær fører til utfordringer for brøytebilen. Det ble på generalforsamlingen informert om anskaffelse av nye strøkasser. Alle disse kassene er nå satt på plass og fylt opp. Vi har anskaffet noe flere enn hva vi hadde tidligere.

Av flere ulike årsaker har vi hatt en del utfordringer med bommen. Det siste problemet skyldes at noen med makt har forsøkt, og lyktes med, å åpne bommen. Valdres Installasjon har nå løst dette.

2020 har vært et år da styret har hatt mye å gjøre – mesteparten relatert til VA, strøm og vei. Nå tar vi alle en pause fra dette.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere fra styret i Ålfjell vel!

På vegne av styret

Anita Jansen, styreleder

Utbedring av Ålfjellvegen

Som de fleste trolig har merket, så er Ålfjellvegen i varierende forfatning. Bergheim har fått oppdraget med å utbedre veien. Han skal skrape og gruse der det er nødvendig på hele Ålfjellveien. Arbeidet startet onsdag ettermiddag. 

Bergheim planlegger å stenge tilførselsveien mellom Vasetfjellvegen og Ålfjellvegen når skraping og grusing er ferdig. 

I denne omgang setter han ikke opp autovern der det er planlagt. Dette fordi underleverandør ikke har kapasitet. I stedet setter han opp store kantstein med prioritet på de skarpeste svingene. 

Pga. en planlagt senere utbedring av grøften mellom 1. og 2. sving, vil dette strekket av veien først bli utbedret etter at grøften er ferdigstilt.

Rognås skal sette ut brøytepinner etter at Bergheim har jobbet med veien. Styret oppfordrer derfor alle hytteeiere om å sette opp sine brøytepinner som markerer egne stikkveier. Husk at det er disse brøytepinnene Rognås forholder seg til når alle veiene skal brøytes!

Dugnad med sti- og løypelaget

Sti- og løypelaget har fått tillatelse av grunneier Færden Wangensten til å rydde gjengrodd vegetasjon langs to stier. Her vil det nok være nødvendig med en større dugnad som vil bli arrangert til våren, men for å komme i gang, vil det bli gjennomført en liten dugnad lørdag 7. november. Vi vil i første omgang konsentrere oss om stien som går fra 10. sving og opp til nordsiden av eksisterende bassenghus. Stien kan vise seg å være nyttig også på ski til vinteren nå som VA-prosjektet kommer inn på der eksisterende oppkjørte skiløype starter/ender.

Praktisk info:

  • Tid: Lørdag 7. november kl. 10
  • Oppmøte: 10. sving / Ålfjellvegen 222
  • Meld gjerne ifra til sti- og løypelaget om du har mulighet til å delta eller har synspunkter og ideer