Referat generalforsamling 2015

ÅLFJELL VEL

GENERALFORSAMLING 2015

LØRDAG 8. AUGUST

REFERAT

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag 8. august i Varmestua ved
Vaset Skiheiser.
Til stede: Av Vellets 100 medlemmer møtte 35 stemmeberettigede
(inkludert to med fullmakt) og 8 ledsagere.

Dagsorden i henhold til innkallingen:

1. Styreleder Anita Jansen ble valgt til møteleder. Hun opplyste at Gudmund Kompen fra Vestre Slidre kommune ville komme til møtet kl. 11.00 for å informere om utviklingen i VA-saken.

2. Astri Gulbrandsen og Øyvin Rikter-Svendsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

3. Årsberetningen 2014-2015 ble gjennomgått av styrelederen (jf. punktene under, de refererer seg til punktene på innkallingens dagsorden).

4. Regnskap 2014/2015 og budsjett 2015/2016

Carl Fr. Wennersten gikk igjennom regnskap og budsjett.
Forventet overskudd 2015-2016 er kr 49.200,-. Regnskap og budsjett ble godkjent av forsamlingen.
Årsavgift kr 2 500,- opprettholdes.

5. Valg av styre

Styreleder Anita Jansen gjenvalgt for to år. Nestleder Knut Dahlseide – ikke på valg. Kasserer Carl Fr. Wennersten – ikke på valg. Sekretær Christian Schumacher – ikke på valg. Veisjef Knut Sandholt gjenvalgt for to år. Varamedlem Kari E. Dahl gjenvalgt for ett år.

6. Valg av revisor

Jan Erik Fjeld gjenvalgt for ett år.

7. Valg av valgkomité

Valgkomiteen (Hans Petter Aksnes og Anders Brodin) gjenvalgt for ett år.

8. Vei/bom/trefelling

– Det kom skryt fra forsamlingen; veien er så bra! Veisjefen fikk ros for en god jobb.
Anita Jansen ba medlemmene overholde timekjøringen og overholde fartsgrensen 30 km/t. Hun presiserte: Informer alle brukere av hytta om timekjøringen!
– Bommen ble i januar/februar skiftet ut etter påkjøringen i desember 2014; regningen betalt av skadevolderen.
– Medlemmene ble oppfordret til å felle trær; spesielt høye trær som kan utgjøre en fare, og trær som stenger for utsikten – ikke bare for en selv, men for naboer. Medlemmer med tomtegrense mot veien ble anmodet om å kutte trær og busker langs veien.

9. VA-saken

Carl Fr. Wennersten innledet med å si at det er et godt samarbeidsklima mellom Vestre Slidre kommune og Ålfjell Vel, representert ved VA-komiteen (Tore Lund Larsen, Carl Fr. Wennersten, Ola Rikter-Svendsen, Rolf Gulbrandsen og Terje Wolleng).

VA-ingeniør Gudmund Kompen fra Vestre Slidre kommune var invitert til årsmøtet for å presentere kommunens forslag til plassering av ledningsnettet for VA i hyttefeltet. Også han fremhevet det gode samarbeidet mellom VSK og VA-komiteen.

Ledningsnettet vil inngå i kommunens forslag til reguleringsplan. Kompen presiserte at han var en uavhengig fagperson, som arbeidet for å komme frem til en ledningstrasé som er til beste for alle parter. Terrenget medfører at noen får kort privat stikkledning, andre kan få lang stikkledning. For noen hytteeiere vil det være praktisk og kostnadsbesparende å samarbeide om felles private stikkledninger.

Kommunen planlegger ledningsnettet slik at alle får et tilknytningspunkt, både de som kobler seg til straks, og de som kommer til senere. I planen er det lagt inn to trykkøkningsstasjoner for vann oppover i lia samt et bassengpunkt på toppen.

Hovedledningsnettet er i hovedsak lagt i vei eller i tomtegrense, hvor dette er nødvendig. Ledningstraseen vil få en bredde på 8 meter; tilgjengelighet og maskiner under arbeidet krever det. Det blir byggeforbud i den regulerte traseen. Veien kan bli stengt mandag-fredag i det området der arbeidet pågår.

Prosjektet er tenkt basert på «refusjonsmetoden». Det vi si at kommunen «bygger» hovedvannledningen, og fordeler kostnadene likt mellom hytteeierne. Generalforsamlingen 2014 ga sin tilslutning til at Vestre Slidre kommune fortsetter planlegging av VA i vårt hyttefelt, basert på en kostnad på ca. kr 100 000 på hver hytte for hovedvannledningen – med frivillig tilkobling. Alle må imidlertid betale for hovedvannledningen, uavhengig av om man kobler seg til eller ikke.

Kommunen har ingen oppfatning av kostnadsfordelingen for private stikkledninger og felles private ledninger. Ifølge Kompen kan eventuelt Vellet vurdere å fordele kostnadene for slike ledninger slik at det blir en jevnere fordeling hytteeierne imellom.

Kommunen ønsker en rask tilbakemelding fra medlemmer som måtte ha innsigelser mot det foreslåtte hovedledningsnettet (rød strek på vedlagte kart). Henvendelse gjøres til VA- komiteen innen 23. august 2015.

Kontaktpersoner:

Nedre område: Carl Fr. Wennersten (cfw@osb.no)

Midtre område: Tore Lund Larsen (torell@online.no) og
Ola Rikter-Svendsen(olarikter@hotmail.com)

Øvre område: Rolf Gulbrandsen (gulbrandsen@gwu.no) og Terje Wolleng (te-wo@online.no)

Etter at planprogrammet er vedtatt i kommunestyret, vil planavdelingen utarbeide et forslag til reguleringsplan som sendes ut på høring etter vedtak i formannskapet. Dette kan tidligst skje mot slutten av 2015. Anbudsutsendelse finner sted etter 2. gangs behandling/vedtak i kommunestyret vår/sommer 2016. Arbeidet vil i beste fall kunne starte høsten 2016. Anleggsperioden forventes å strekke seg over to vintersesonger. Av diverse årsaker (inklusive pris) vil arbeidet utføres om vinteren.

Av hensyn til reguleringsplanen må tomtegrensene være klarlagt. Eiertomter er oppmaåt, likeledes noen av festetomtene. De som ikke har oppmålt tomt, må snarest markere de opprinnelig fire tomtemerkene (f.eks. med tykke trepinner med sterk farge), slik at kommunens oppmåler finner disse i terrenget. Markeringen må gjøres før snøen kommer. Send melding til VA-komiteen når markeringen er utført. I festekontrakten kan man finne hvor merkene står. Ta eventuelt kontakt med naboen eller grunneier Ingebjørg Fosheim eller kommunens oppmålingsavdeling v/ Lars Brestad.

Skulle noen ønske offentlig oppmåling, viser vi til et tilbud fra Vestre Sidre kommune. Pris kr 6000, mot vanlig pris kr 15 000/20 000. Et eget skriv om dette blir sendt Vellets medlemmer.

Kompen orienterte til slutt om trasévalget via et stort kartblad med inntegnet vei, tomter og foreslått ledningstrasé. Berørte hytteeiere fikk stille spørsmål, og fikk oppklarende svar. Det ble gitt uttrykk for at Kompens redegjørelse hadde gitt god informasjon.

Til slutt en oppfordring fra Kompen: Bli med på det kommunale VA-anlegget! Vær klar over avløpsproblematikken!

Vi tar med et viktig spørsmål fra en hytteier:

Hvor kommer vannet fra?

Svar: Vannet blir pumpet opp fra en grunnvannskilde ved Vasetvannet; med trykkventiler plassert oppover i systemet.

Kommunens forslag til ledningstrasé følger vedlagt. Det kan komme mindre endringer etter at eventuelle kommentarer er mottatt.

Kartforklaring:
Rød strek – kommunal hovedledning
Grønn/svart strek – privat felles stikkledning
Gul/svart strek – privat ledning til den enkelte hytte

10. Økonomi/likviditet

Se punkt 4.

11. Tid og sted for neste generalforsamling

Lørdag 13. august 2016 i Varmestua ved Vaset Skiheiser.

 

Oslo, 16. august 2015

Anita Jansen

Styrelder (sign.)

Øyvin Rikter-Svendsen

(sign.)

Astri Gulbrandsen

(sign.)


 

NB!
Vennligst gi beskjed til Vellets sekretær ved navn/adresseendring eller eierskifte samt ved endring av e- postadresse!

Send til: Christian Schumacher, Sommerroveien 40, 3530 Røyse. E-post: christian.schumacher@sas.no


 

Ålfjell Vels styre etter valget 8. august 2015:

Styreleder: Anita Jansen, anita.jansen@nexans.com

Nestleder: Knut Dahlseide, knut@dahlseide.com

Kasserer: Carl Fr. Wennersten, cfw@osb.no

Sekretær: Christian Schumacher, christian.schumacher@sas.no

Veisjef: Knut Sandholt, knut.sandholt@hadeland-energi.net

Varamedlem: Kari E. Dahl, kari.e.dahl@gmail.com

Revisor: Jan Erik Fjeld

Valgkomité: Hans Petter Aksnes og Anders Brodin