Posten på Vaset

posthorn1_

Litt om Posten på Vaset

2964 Vadset Bru

På grunn av stor turisttrafikk ved Vasetvatn ble det i 1964 reist spørsmål om et poststed i området. Antall hytter ved Vasetvatn ble anslått til ca 200, og det ble stadig bygget flere. Dessuten var det en forretning og et turisthotell under oppførelse.

Postmesteren i Fager­nes anbefalte et brevhus II ved Vaset bru hos kjøpmann Lasskogen. Brevhuset ville få sesong fra 15.2. – 30.4. og 15.6. – 30.9. hvert år.

Post til og fra brevhuset var planlagt sendt med landpost­budrute nr. 1810 fra Ulnes som ellers var planlagt utvidet med strekningen fra Vaset seter til Vaset bru i samme tidsrom.

Før brev­huset i tilfelle kunne oppret­tes ble navne­spørsmålet forelagt Vestre Slidre kommune­styre som i møte den 15.12.1964 sa seg enig i det foreslåtte navnet: VASET BRU.

Postverkets navnekonsulent mente at dette navnet ikke kunne godkjennes, og han anbefalte i tilfelle VADSETBRUI. Poststyret ga sin tilslutning til dette.

Med virkning fra den 16.2.1965 ble VADSETBRUI brevhus II opprettet hos kjøpmann Harald Lasskogen (f. 7.8.1898). Brevhuset hadde sesong i tiden 16.2. – 30.4. og i tiden 16.6. – 30.9. Lasskogen hadde en butikk på stedet og ble frimerkeforhandler.  Godtgjørelse av Postverket ville bli fastsatt etter ett års drift.

Til å begynne med ble posten sendt med en land­postbudrute nr. 1810 fra Ulnes, men seinere ble posten sendt med rutebil (melkerute) Fagernes – Nøsen. Brevhuset fikk på grunn av den direkte utvekslingen med Valdresbanen et datostempel i stedet for navnestempelet.

Fra og med året 1965 fikk styreren av brevhuset kr. 420.- pr år i godtgjørelse. Fra og med året 1966 ble godtgjørelsen hevet til kr. 660.- pr. år.

Røn bondelag ved Olav Kr. Tuv prostesterte på navnet på brev­huset hadde fått, og tok opp spørmålet om å få det endret. Saken ble lagt fram for Poststyret som opplyste at navne­spørsmålet på nytt hadde vært lagt fram for navnekonsulentene som ga følgende opp­lysnin­ger:

            «Det er fullklårt at namnet Vadset inneheld ordet vad, ein ‘stad en kan vassa ei å eller elv’. I målføret vil denne -d- i Vad- verta stum og ikkje bli uttala. Etter dei reglar som ein lyt fylgja for skrivemåten av stadnamn lyt likevel denne stumme -d- koma med i skriftbilætet. Dei fleste stadar i landet uttalar dei ikkje denne -d- i ordet vad, men han lyt likefullt haldast oppe i skrift. Det vil einast føra til rot i nameverket dersom ein skal gjera undantak i dette.

            Vi gjer på ny merksam på at forma «Vadset bru» ikke har noko med bygdemålet i Valdres å gjera. Det er ein innførd og lånt konstruksjon som heller ikke har noko med norsk namngjeving å gjera. Vi kan difor ikke rå til denne namneforma på eit offisielt brevhus. Elles burde venteleg bygdeforlket i Valdres forst og fremst vera interesserte i å halda oppe bygdetradisjonen i namngjevingsmåten.

            Vi lyt halda fast ved vår tilråding om Vadsetbrui.»

Saken ble siden lagt fram for Kirke- og undervisningsdeparte­mentet som i brev til postmesteren i Oslo den 4.9.1968 fast­satte navnet til VADSET BRU.

Brevhuset endret navnet i samsvar med dette, og nytt datostempel ble tatt i bruk fra og med sesongen 1969.

Harald Lasskogen døde den 9.1.1968, og hans hustru Anna Lasskogen (f. 26.3.1902) overtok butikken og ble samtidig antatt som ny brevhus­styrer fra 1.4.1968.

Senere er nevnt at brevhuset var i virksomhet i tiden 16.2. – 30.4. og 16.6. – 30.9. hver år. Godtgjørelsen ble hevet til kr. 800.- pr år fra 1968.

Den 1.1.1 1972 overtok sønnen, Torgeir Lasskogen (f. 9.9.1937) forretningen, og han ble også ny brevhusstyrer.

I 1974 tok Torgeir Lasskogen opp spørsmålet om økt godtgjørel­se for brevhustrafikken. Distriktssjefen i 2. postdistrikt godkjente da at brevhuset ble tilstått en lokalegodtgjørelse på kr. 1.500.- pr. sesong.

I 1977 ble godtgjørelsen økt til 1.900.-, fra 1981 kr. 2.400.- og fra 1984 kr. 3.000.- pr. sesong.

Utgiftene ble etter hvert ble forholdsvis store etter trafik­ken, og dessuten hadde var oppsitterne betjent av en  land­postrute i den tid av året da brevhuset var stengt. Som følge av dette ble spørsmålet om nedlegging av brevhuset tatt opp.  I 1988 ble imidlertid godgjørelsen forhøyet ytterligere til kr. 3.500.- pr. sesong.

Postsjefen i Gjøvik bestemte da at brevhuset skulle legges ned fra sesongens slutt den 30.9.1988.

Ny postadresse er 2960 Røn.