Informasjonsmøte

Mandag 30. mars inviterer Vestre Slidre kommune hyttefolket til det årlige informasjonsmøtet på Vaset.

Sted: Sekskanten
Tid: kl. 19.00-21.00
Ordfører Lars Kvissel og rådmann Håkon Rydland vil orientere om planer for Vasetområdet.

Vestre Slidre Hytteforening informerer om arbeid som er gjort i etterkant av det avholdte «Utviklingsseminaret».

Det blir anledning til å stille spørsmål; man legger opp til dialog med hytteeierne.

God påske!

Joker Vaset

Joker_logo_-_jpg_3592a_661a

Følgende er hentet fra www.jokerkjeden.no:

(29.03.07) – Min drivkraft er at kundene setter pris på å handle her. Jeg tror hytteeierne er opptatt av nærbutikken i hytteområdet sitt, sier Harald Lasskogen på Joker Vaset i Valdres.

Harald forteller at han ”vokste opp i godterihylla”, men det var ikke planlagt at han skulle ta over butikken.

– Jeg jobbet som ingeniør i TV2, men da samboeren min arvet et småbruk i bygda bestemte vi oss for å flytte tilbake hit. På samme tid ble faren min syk, så da passet det bra at jeg flyttet tilbake for å hjelpe til i butikken.

Familiebutikk

Harald har jobbet på butikken i snart sju år, og for et år siden overtok han den fra foreldrene sine. Det var Haralds bestefar som startet butikken i 1964, og den gangen var den på kun 25 kvadratmeter. Haralds foreldre tok over i 1972, og flyttet til et nytt og større lokale i 1980.

– Vi holder til i et typisk hytteområde, og i en normal uke vil 70 prosent av omsetningen komme på fredag og lørdag. Det er turisttrafikk her hele året, men en stor del av handelen skjer i bestemte uker. Nå forbereder vi oss på påskeferien, som alltid er kjempetravel, forteller Harald.

Få fastboende, mange hytter

Det er omtrent ti husstander med fastboende på Vaset. Disse jobber i hovedsak på Leirskolen eller med kafé og overnattingstilbud for turister.

Størstedelen av handelen er i forbindelse med de omtrent 1 300 hyttene i området. Det blir fortsatt bygget omtrent 50 hytter per år, til sammen er det planlagt mellom 600 og 800 nye. Harald har oppgradert butikkens inngangsparti, bygget kontor og fått ny brød-, frukt- og grøntavdeling. Nå planlegger han å utvide butikkens areal med 5-600 kvadratmeter, som i hovedsak vil bli brukt til sportsvarer og jernvarer.

– Takket være hyttene har omsetningen i det siste økt med 8-10 prosent per år. Dette gjør at vi kan investere og utvikle butikken. Utfordringen er å følge med i utviklingen og forbedre butikken i takt med kundenes forventninger.

Bredt utvalg

I tillegg til dagligvarer fører butikken blant annet ved, jernvarer, sportsvarer og kjøkkenartikler. Harald tilbyr også en del tjenester, som snøbrøyting, oppbevaring av hyttenøkler, varelevering med bil og snøscooter, samt oppvarming av hytter.

– Folk sier de finner det utroligste hos oss! Det er viktig å oppnå kontakt med hyttefolket, og vi ønsker å være en informasjonssentral for dem, samtidig som vi tilbyr tjenester som knytter kundene til oss, forteller Harald.

Fordi mange hytteeiere er vant til å handle på butikker med stort kantsortiment, har Joker Vaset en del dagligvarer som ikke er i Jokers standardsortiment.

Møtested i bygda

Haralds mor, far og søster jobber på butikken, i tillegg til to andre heltidsansatte. Foreldrene bor like ved og det faller seg naturlig for dem å hjelpe til, også nå når de har nådd pensjonsalderen.

– Jeg prøver å ta litt fri i helgene, men det er en utfordring å alltid ha medarbeidere på jobb som kan svare på spørsmål om alt fra fisking til turmuligheter. Jeg er heldig som har fått kjempeflinke medarbeidere i butikken! Det er også godt å ha foreldrene mine tilgjengelig. De har god kunnskap om området og oppnår en unik kontakt med kundene. Den dagen folk ikke kommer innom for å spørre oss om ting har det skjedd noe feil, da har vi blitt en i mengden, avslutter Harald.

Posten på Vaset

posthorn1_

Litt om Posten på Vaset

2964 Vadset Bru

På grunn av stor turisttrafikk ved Vasetvatn ble det i 1964 reist spørsmål om et poststed i området. Antall hytter ved Vasetvatn ble anslått til ca 200, og det ble stadig bygget flere. Dessuten var det en forretning og et turisthotell under oppførelse.

Postmesteren i Fager­nes anbefalte et brevhus II ved Vaset bru hos kjøpmann Lasskogen. Brevhuset ville få sesong fra 15.2. – 30.4. og 15.6. – 30.9. hvert år.

Post til og fra brevhuset var planlagt sendt med landpost­budrute nr. 1810 fra Ulnes som ellers var planlagt utvidet med strekningen fra Vaset seter til Vaset bru i samme tidsrom.

Før brev­huset i tilfelle kunne oppret­tes ble navne­spørsmålet forelagt Vestre Slidre kommune­styre som i møte den 15.12.1964 sa seg enig i det foreslåtte navnet: VASET BRU.

Postverkets navnekonsulent mente at dette navnet ikke kunne godkjennes, og han anbefalte i tilfelle VADSETBRUI. Poststyret ga sin tilslutning til dette.

Med virkning fra den 16.2.1965 ble VADSETBRUI brevhus II opprettet hos kjøpmann Harald Lasskogen (f. 7.8.1898). Brevhuset hadde sesong i tiden 16.2. – 30.4. og i tiden 16.6. – 30.9. Lasskogen hadde en butikk på stedet og ble frimerkeforhandler.  Godtgjørelse av Postverket ville bli fastsatt etter ett års drift.

Til å begynne med ble posten sendt med en land­postbudrute nr. 1810 fra Ulnes, men seinere ble posten sendt med rutebil (melkerute) Fagernes – Nøsen. Brevhuset fikk på grunn av den direkte utvekslingen med Valdresbanen et datostempel i stedet for navnestempelet.

Fra og med året 1965 fikk styreren av brevhuset kr. 420.- pr år i godtgjørelse. Fra og med året 1966 ble godtgjørelsen hevet til kr. 660.- pr. år.

Røn bondelag ved Olav Kr. Tuv prostesterte på navnet på brev­huset hadde fått, og tok opp spørmålet om å få det endret. Saken ble lagt fram for Poststyret som opplyste at navne­spørsmålet på nytt hadde vært lagt fram for navnekonsulentene som ga følgende opp­lysnin­ger:

            «Det er fullklårt at namnet Vadset inneheld ordet vad, ein ‘stad en kan vassa ei å eller elv’. I målføret vil denne -d- i Vad- verta stum og ikkje bli uttala. Etter dei reglar som ein lyt fylgja for skrivemåten av stadnamn lyt likevel denne stumme -d- koma med i skriftbilætet. Dei fleste stadar i landet uttalar dei ikkje denne -d- i ordet vad, men han lyt likefullt haldast oppe i skrift. Det vil einast føra til rot i nameverket dersom ein skal gjera undantak i dette.

            Vi gjer på ny merksam på at forma «Vadset bru» ikke har noko med bygdemålet i Valdres å gjera. Det er ein innførd og lånt konstruksjon som heller ikke har noko med norsk namngjeving å gjera. Vi kan difor ikke rå til denne namneforma på eit offisielt brevhus. Elles burde venteleg bygdeforlket i Valdres forst og fremst vera interesserte i å halda oppe bygdetradisjonen i namngjevingsmåten.

            Vi lyt halda fast ved vår tilråding om Vadsetbrui.»

Saken ble siden lagt fram for Kirke- og undervisningsdeparte­mentet som i brev til postmesteren i Oslo den 4.9.1968 fast­satte navnet til VADSET BRU.

Brevhuset endret navnet i samsvar med dette, og nytt datostempel ble tatt i bruk fra og med sesongen 1969.

Harald Lasskogen døde den 9.1.1968, og hans hustru Anna Lasskogen (f. 26.3.1902) overtok butikken og ble samtidig antatt som ny brevhus­styrer fra 1.4.1968.

Senere er nevnt at brevhuset var i virksomhet i tiden 16.2. – 30.4. og 16.6. – 30.9. hver år. Godtgjørelsen ble hevet til kr. 800.- pr år fra 1968.

Den 1.1.1 1972 overtok sønnen, Torgeir Lasskogen (f. 9.9.1937) forretningen, og han ble også ny brevhusstyrer.

I 1974 tok Torgeir Lasskogen opp spørsmålet om økt godtgjørel­se for brevhustrafikken. Distriktssjefen i 2. postdistrikt godkjente da at brevhuset ble tilstått en lokalegodtgjørelse på kr. 1.500.- pr. sesong.

I 1977 ble godtgjørelsen økt til 1.900.-, fra 1981 kr. 2.400.- og fra 1984 kr. 3.000.- pr. sesong.

Utgiftene ble etter hvert ble forholdsvis store etter trafik­ken, og dessuten hadde var oppsitterne betjent av en  land­postrute i den tid av året da brevhuset var stengt. Som følge av dette ble spørsmålet om nedlegging av brevhuset tatt opp.  I 1988 ble imidlertid godgjørelsen forhøyet ytterligere til kr. 3.500.- pr. sesong.

Postsjefen i Gjøvik bestemte da at brevhuset skulle legges ned fra sesongens slutt den 30.9.1988.

Ny postadresse er 2960 Røn.