Ny kode for bommen på Ålfjellvegen

Etter en lengre periode med den samme koden ved manuell inntasting for åpning av bommen på Ålfjellvegen, har vi i dag fått ny kode.
Åpning av bommen ved hjelp av å ringe fra mobiltelefon fungerer som tidligere.
Styret forventer at medlemmene i størst mulig grad holder koden «hemmelig». Å måtte ha et hyppig kodebytte betyr økte kostnader (vi kan p.t. ikke selv utføre kodebytte) og økt irritasjon for de som ikke har fått med seg at koden er byttet.

 

Brøytestikke

Nå er det på tide å markere hvor dere vil ha det brøytet. Som et miljøvennlig alternativ til fjorårets forslag, oppfordrer vi dere i år til å bruke disse brøytestikkene fra Felleskjøpet:

Årsmøte Vestre Slidre Hytteforening

Hei!
Lørdag 6. oktober kl. 10.00-12.00 avholder Vestre Slidre Hytteforening årsmøte på Sekskanten på Vaset.
Link til arrangementet på Facebook finner dere HER.
Kan noen av våre medlemmer stille som kandidat til verv i valgkomiteen? Siden vi er det tredje største vellet, ville det vært fint om vi hadde  vært representert.
 
Gi beskjed til styreleder Anita Jansen innen 3. oktober!

 

Oppdatering adgangskontroll

I forbindelse med oppdatering av listen for adgangskontroll
(bommen) til Ålfjellvegen er det sendt ut en e-post til alle vel-
medlemmene. Sekretæren håper at alle raskest mulig tar seg tid til å fylle ut informasjonen vi ønsker å innhente slik at vi slipper å purre!

Automatbommen ved strømbrudd

I forbindelse med et strømbrudd i Vasetområdet for noen uker siden, var det flere av våre medlemmer som ikke kom seg helt frem til
hyttene sine pga. stengt bom. Etter langvarig kommunikasjon med Valdres Installasjon har vi nå fått beskjed direkte fra leverandøren om hva vi skal gjøre med bommen ved et eventuelt senere
strømbrudd: Ved strømbrudd skal bommen automatisk bli frikoblet og bomarmen skal da kunne løftes opp manuelt. Så enkelt!

Timekjøring

Timekjøring har nå blitt innført pga. utfordrende kjøreforhold med blanding av stort snøfall og isete veier. Vi kjører som vanlig opp når storeviseren går ned, og ned når storeviseren går opp.
Vennligst respekter dette!

Referat generalforsamling 2017

ÅLFJELL VEL

GENERALFORSAMLING 2017

REFERAT

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag 12. august i Varmestua ved Vaset Skiheiser.
35 medlemmer og 11 ledsagere var til stede.

Saker i henhold til innkallingen:

1. Møteleder

Styreleder Anita Jansen ble valgt til møteleder.

2. Protokoll

Eli Wolleng og Vidar Skaug ble valgt til å undertegne
protokollen sammen med styrelederen.

3. Årsberetning 2016/2017

Anita Jansen kommenterte:
– Veien er i god stand. På grunn av anleggsarbeid i forbindelse med VA-prosjektet vil det i nærmeste fremtid kun bli utført helt nødvendig oppgradering av veien.
– Vinterens timekjøring må respekteres! Hovedskiltet til
venstre for bommen gjelder i vintersesongen, dvs. ved snødekt vei. Skiltet på bommen er en påminnelse om timekjøringen. Vi må ha i tankene at det kan være akende på vei ned!
– Fartsgrensen 30 km/t må overholdes.
– Gjester og innleide håndverkere må gjøres oppmerksom på reglene som gjelder for Ålfjellvegen.
– Koden for bomåpning er hemmelig. Den skal ikke oppgis til ukjente og tilfeldige trafikanter/besøkende. Åpne bommen via egen mobiltelefon når det er nødvendig å bidra til åpning!
– Den nye brøyteavtalen med Ulrik Rognås har fungert bra
vinteren 2016/2017. I nødstilfeller – ved sterkt snøfall kan Rognås (brøyting) kontaktes (916 55 855). Ved glatt vei kan Snortheimsmoen (strøing) kontaktes (917 92 750).
– En påminnelse: Sett opp brøytepinner for å markere området som skal brøytes!
– Av hensyn til brøytingen bes medlemmene fjerne trær og busker som kan hindre/vanskeliggjøre brøytearbeidet. Spesielt viktig for brøyting etter sterkt snøfall!

4. Regnskap 2016/2017 og budsjett 2017/2018

Carl Fr. Wennersten gikk igjennom regnskap og budsjett.
Kun ett medlem har ikke betalt årsavgiften, hvilket skyldes sykdom.
– Bidraget fra Telenor er regnskapsført med kr 15 000,-. Det er mottatt kr 20 000,-; kr 5000,- blir derfor inntektsført i 2017/2018-regnskapet.
– Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor og ble
godkjent av generalforsamlingen.

Det ble vedtatt følgende forandringer i det foreslåtte
budsjettet:
– Abonnementet på Vasetstikka, kr 21 000,- sies opp.
– Bidrag til Vasetløypene økes til kr 30 000,-.
– Bidrag fra Telenor økes til kr 25 000,-.

– Budsjettert overskudd kr 34 500,-.

– Medlemsavgiften for 2017/2018 økes fra kr 2500,- til kr 4500,-. Økningen skyldes betydelig høyere brøyteutgift.

5., 6. og 7. Valg av styremedlemmer

På valg:
– Styreleder Anita Jansen – tar gjenvalg (2 år)
– Sekretær Ann Irene Fallan, ett år av perioden gjenstår, men trekker seg av helsemessig årsak. Ny sekretær valgt for
gjenværende periode, dvs. 1 år: Bjørn Einar Dahl
– Styremedlem/veisjef Knut Sandholdt tar ikke gjenvalg. Ny veisjef valgt: Hans Petter Aksnes (2 år)
– Varamedlem Kari E. Dahl – tar gjenvalg (1 år)
– Revisor Jan Erik Fjeld – tar gjenvalg (1 år)
– Valgkomité: Anders Brodin tar ikke gjenvalg. Hans Petter Aksnes går over til vervet som veisjef.
Ny valgkomité: Geir Normann og Vidar Skaug (komitéen velges for 1 år)

1 år gjenstår for disse:
– Nestleder Knut Dahlseide
– Kasserer Carl Fr. Wennersten

8. Vei/Bom/Trefelling

Se punkt 3. ovenfor.

9. Vann og avløp (VA)

Carl F. Wennersten informerte om utviklingen i VA-prosjektet.

– Av 151 hytteeiere som inngår i VA-prosjektet, har 132 takket ja til tilbudet fra Vestre Slidre kommune om tilkobling til det kommunale VA-anlegget. Det er dessverre noen
forandringer/forsinkelser når det gjelder det som er nevnt i Vellets årsberetning.

– Utkast til reguleringsplan vil bli sendt ut på 2. gangs høring i slutten av august. Forsinkelsen skyldes detaljplanlegging av trasé for hovedledningen, som må stadfestes i regulerings-
planen. Høringsfristen er seks uker. Det er forventet at planen blir vedtatt i kommunestyret 19. oktober.

– Det er tidligere blitt opplyst at bevilgning til prosjektet skulle
vedtas i kommunestyret 22. juni. Saken er imidlertid blitt
forsinket på grunn av usikkerhet i kommunen om kommunen må betale merverdiavgift i forbindelse med anleggsbidraget fra hytteeierne. Saken er under utredning.

– Det er forventet at prosjektet vedtas i forbindelse med
kommunestyrets budsjettbehandling for 2018, men først etter at reguleringsplanen er vedtatt. Utbyggingsavtalen mellom den enkelte hytteeier og kommunen vil bli sendt ut etter at
reguleringsplanen er vedtatt. Første innbetaling, kr 65 000,-,
forventes å forfalle første kvartal 2018. Blir kommunen
belastet med mva., vil det ikke påvirke beløpet som hytteeierne skal betale, nemlig kr 130 000,-. Tilkoblingsgebyret fra nettet inn til hytta er fastsatt til kr 33 700,-. De som velger å vente med tilkobling, må regne med et langt høyere tilkoblingsgebyr.

– På tross av forsinkelser når det gjelder kommunens
vedtak/bevilgninger, er det gode muligheter for at planen om oppstart av anleggsarbeidet vår/sommer 2018 blir
opprettholdt. Detaljplanlegging og utarbeidelse av
anbudsdokumenter forventes å foregå utover høsten med
utsendelse når endelig vedtak er fattet.

– Anleggsperioden vil vare 2-3 år. Det blir en utfordring å
tilrettelegge for best mulig adkomst til hyttene i denne
perioden. Kommunen planlegger å klargjøre deler av veien opp fra rundkjøringen i Knippesetvegen med adkomst til
Ålfjellvegen ved 10. sving.

– Det blir ikke vann i våre kraner før hele anlegget er ferdigstilt. Vannet blir pumpet til et basseng ovenfor hyttefeltet for deretter å bli ført nedover i feltet.

– I reguleringsplanen inngår 12-14 tomter som Fosheim/Berg legger ut for salg. Disse ligger ovenfor dagens hyttefelt – på oppsiden av Ålfjellvegen ved øvre bom.

10. Vasetstikka

Se punkt 4 (regnskap/budsjett).

11. Tid og sted for neste generalforsamling

Lørdag 11. august 2018 kl. 10.30 i Varmestua ved Vaset
Skiheiser.

12. Eventuelt

Ingen saker tatt opp.

TAKK!

Styreleder Anita Jansen avsluttet møtet med å takke vår
VA-komité for deres sterke innsats i arbeidet for VA-saken. De har bidratt til et godt samarbeid med Vestre Slidre kommune og til det positive resultatet vi nå er kjent med. De fikk alle overrakt en flaske vin.

Rolf Gulbrandsen takket på vegne av VA-komiteen for gaven og hyggelig tilbakemelding for innsatsen.

VA-komiteen, som ble opprettet i 2014, består av:
Rolf Gulbrandsen, Tore Lund Larsen, Terje Wolleng, Carl Fr. Wennersten og Ola Rikter-Svendsen.

29. august 2017

Anita Jansen (sign.), Eli Wolleng (sign.), Vidar Skaug (sign.)

Styret
v/ Anita Jansen, styreleder anita.jansen68@hotmail.no